กรมการสารวัตรทหารบก

ที่อยู่ : เขตราชเทวี กรุงเทพฯ