โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ที่อยู่ : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ