มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University