มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ที่อยู่ : เขตบางเขน กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Rajabhat Univesity Phranakorn