มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่อยู่ : เขตดุสิต (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Rajaphat Institute Suan Dusit