กรมบัญชีกลาง

ที่อยู่ : เขตพญาไท (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ