โรงเรียนเกษมพิทยา

ที่อยู่ : เขตวัฒนา (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ