โรงเรียนราชวินิตมัธยม

ที่อยู่ : เขตดุสิต (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนราชวินิตมัธยม Rajawinit Matthayom School