สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 1

ที่อยู่ : เขตพญาไท (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 1 Social Security Office Area 1