บ้านพักคนชราทิพย์สุคนธ์

ที่อยู่ : เขตบางแค (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

บ้านพักคนชราทิพย์สุคนธ์ Thipsukon Adults House