โรงเรียนทิวไผ่งาม

ที่อยู่ : เขตบางพลัด (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนทิวไผ่งาม Tiew Pai Ngam School