กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่อยู่ : เขตพญาไท (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน Police Border Patrol Division