โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

ที่อยู่ : เขตจตุจักร กรุงเทพฯ