โรงเรียนผไทอุดมศึกษา

ที่อยู่ : เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ