การไฟฟ้านครหลวง สามเสน

ที่อยู่ : เขตดุสิต (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

การไฟฟ้านครหลวง สามเสน The Metropolitan Electricity Authority the Sub-Station of Sam Sen