โรงเรียนพระดาบส

ที่อยู่ : เขตดุสิต (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนพระดาบส Phra Dabot School