มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ที่อยู่ : อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร Sakhon Nakhon Rajablat University