อาคารทิปโก้

ที่อยู่ : เขตพญาไท กรุงเทพฯ

อาคารทิปโก้ Tipco Building