อาคารสวนเจ้าเชตุ

ที่อยู่ : ถนน5376 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

อาคารสวนเจ้าเชตุ Suan Chao Chet Building