เวทีมวยสยามอ้อมน้อย

ที่อยู่ :
ผู้ชม ครั้ง

เวทีมวยสยามอ้อมน้อย

รีวิว :
0 ดาว
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 


ที่   ศธ๐๔๑๖๔.๐๕๓ /๐๑๑                                                                                     โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)

                                                                                                                         หมู่ที่  ๔  ตำบลเลม็ด  อำเภอไชยา

                                                                                                                         จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๑๐

                                                                                    ๕  มีนาคม    ๒๕๕๖

เรื่อง       ขอบริจาคอุปกรณ์มวย

เรียน       ผู้จัดการเวทีมวยสยามอ้อมน้อย


สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. ภาพถ่ายเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจาย                    จำนวน                    ๕                     ฉบับ

 

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบลเลม็ด  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  ๒  มีผู้บริหาร


๑  คน ครูประจำการ  ๓  คนครูจ้างสอน  ๒  คน  นักเรียน  ๔๓  คน นักการภารโรง ๑ คน  เนื่องจากโรงเรียน


วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) มีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านมวยไทย  ๑ คน ในทุกวันพุธและวันศุกร์ นักเรียนฝึกรำไหว้


ครูมวย และโรงเรียนได้ไปแสดงรำไหว้ครูมวยระดับเขตพื้นที่อยู่เสมอ และมีนักเรียนในสังกัดฝึกเป็นนักมวย


ในค่าย แต่ทางโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์มวยในการฝึกซ้อมอยู่เป็นจำนวนมากที่มีอยู่ก็ชำรุดเป็นส่วนใหญ่


 และทางโรงเรียนเล็งเห็นท่านเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยดีเสมอมาจึงขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์


มวยดังกล่าวจากท่าน เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและให้โอกาสกับนักมวยรุ่นเยาว์


ในการนี้ คณะครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) ขอขอบพระท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนอุปกรณ์มวยดังกล่าว


 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                               

                                                                      ขอแสดงความนับถือ

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif                                                                          

                                                                                            

                                                          ( นางพัชรภรณ์  แสนภักดี )                                                                                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)

โทร  ๐๘-๗๘๙๐๓๗๑๐    
05 Mar 2013 13 59
พัชรภรณ์  แสนภักดี
รีวิว :
0 ดาว
หมดยกก็โฆษณาแล้วมวยชกยังโฆษณาอยู่อีกน่าเบื่อมาก
23 Feb 2013 13 05
phol
รีวิว :
0 ดาว
เวลามวยจะเริ่มชก หรือเริ่มชก มัวแต่โฆษณา  มันเหมือนเวลาร่วมรักไม่ได้เล้าโลม  มัวแต่ปรึกษางาน  มันไม่ได้อารมณ์  ไม่มีอารมณ์ร่วม  ทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควร
26 Nov 2012 11 09
ร่วม  โคราช
รีวิว :
0 ดาว
เปิดค่ายมวยแบบบ้านนอกอยู่ที่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 2 ปี มีเด็กมาฝึกประมาณ 10 คน อยากจะฝึกเด็กทุกคนที่ชอบ และไม่ยุ่งกับยาเสพติด แต่ขาดอุปกรณ์การฝึกซ้อม เช่นเป้าท้อง นวม เป้าล่อ ที่มีอยู่เริ่มขาด จึงอยากจะขอรับการสนับสนุนกับทางเวทีมวยสยาม พอจะช่วยได้หรือเปล่า เด็กหลายคนพอมีแวว จะต้องทำยังไงบ้าง ช่วยเรียนให้ทราบด้วย   085-7260060 ภาสพล
04 May 2012 07 02
ภาสพล
13.700419
100.326202