สถานฑูตกัมพูชา

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สถานฑูตกัมพูชา Embassy of Cambodia