สถานฑูตกัมพูชา

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สถานฑูตกัมพูชา Embassy of Cambodia