สถานทูตสหรัฐอเมริกา (แผนกวีซ่า)

ที่อยู่ : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สถานทูตสหรัฐอเมริกา (แผนกวีซ่า) Embassy of United State of America