อาคารเอสแอลดี

ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 (สีลม) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

อาคารเอสแอลดี S L D Building