อาคารจุฑามาศ

ที่อยู่ : เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อาคารจุฑามาศ Juthamard Buliding