อาคารซิลลิคเฮ้าส์

ที่อยู่ : เขตบางรัก กรุงเทพฯ

อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Zuellig House Building