ร้านค้าสหกรณ์ ร.7 พัน.5

ที่อยู่ : อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน