โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่ : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodi Hospital