โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่ : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodi Hospital