การไฟฟ้านครหลวง

ที่อยู่ : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority