วังสราญรมย์

ที่อยู่ : แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ