หอสมุดแห่งชาติ

ที่อยู่ : แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

หอสมุดแห่งชาติ National Library