สนามบินเลิงนกทา

ที่อยู่ : ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา ยโสธร